Deklaracja dostępności Oficjalna Strona Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze

Gminne Przedszkole Publiczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna Strona Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne,,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: .
 • E-mail: kaczka676@wp.pl
 • Telefon: +48 32 211 71 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Miedźna
 • Adres: ul. Wiejska 131
  43-225 Miedźna
 • E-mail: urzad@miedzna.pl
 • Telefon: 32 211 61 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy jest zlokalizowany w budynku jedno i dwupiętrowym, pozbawionym windy. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Zainstalowano dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Po zawiadomieniu pracownika sekretariatu o wizycie petenta z niepełnosprawnością ruchową – pracownik merytoryczny schodzi do petenta.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona.

Loading

Skip to content