Nauczyciele przedszkola stosują nowoczesne metody i formy pracy które, zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 1. Metody czynne:
  – metoda samodzielnych doświadczeń,
  – metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  – metoda zadań stawianych dziecku,
  – metoda ćwiczeń utrwalających.
 2. Metody oglądowe:
  – obserwacja i pokaz,
  – osobisty przykład nauczyciela,
  – udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 3. Metody słowne:
  – rozmowy,
  – opowiadania,
  – zagadki,
  – objaśnienia i instrukcje,
  – sposoby społecznego porozumiewania się,
  – metody żywego słowa.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem

Aby dojść do celu pragniemy wykorzystać aktywność poznawczą dzieci. Będziemy dążyć do bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym, poprzez spacery, wycieczki, rozmowy.
Chcemy, aby nasze dzieci doznawały jak najwięcej przeżyć i miały możliwość działania w celu zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych, intelektualnych
Oczekujemy włączenia rodziców w proces edukacji regionalnej, nawiążemy współpracę z samorządem terytorialnym i zespołami folklorystycznymi, ludowymi twórcami naszego regionu oraz wykorzystamy literaturę regionalną.

Nasz region to nieprzerwane bogactwo wartości i specyficznych cech kulturowych, to skarbnica swojskości i tożsamości.
Pragniemy aby nasze dzieci poznały dziedzictwo kulturowe naszego regionu: historię, tradycję, kulturę i wartości najbliższego środowiska. Aby ocalić od zapomnienia tradycję naszego regionu chcemy zaszczepić dzieciom ciekawość i chęć ich poznania a tym samym wzbudzić miłość i przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy. Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach. Wartością dla nich będzie dobrze znana tradycja regionalna. Dzięki kontaktom rodzinnym i środowiskowym tradycja ta będzie przekazywana bezpośrednio z pokolenia na pokolenie.
Bliski kontakt z rodzicami, dziadkami i krewnymi dziecka wpoi w naszych wychowanków szacunek dla ludzi starszych.
Chcemy stworzyć naszym wychowankom warunki harmonijnego rozwoju. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i duchowego. Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wszystkich wychowanków i starali się je zaspokoić.
Rodzice wychowanków będą współautorami sukcesów swoich dzieci. Będą mieli zapewnione wsparcie w ich roli wychowawczej, będą otrzymywali szczegółową informację o postępach i problemach swoich dzieci.
Przedszkole jest partnerem władz samorządowych, starała się sprostać lokalnym oczekiwaniom, promuje osiągnięcia i sukcesy wychowanków.

Loading

Skip to content