statut i cele

Statut

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze jest:

1. działanie na rzecz przedszkola w Górze,
2. działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu,
3. działalność przedszkola w środowisku lokalnym – organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,
4. rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych – zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych,
5. promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola,
6. działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
7. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci,
8. integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego,
9. inspirowanie dzieci do twórczej pracy na rzecz gminy,
10. dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenu wokół przedszkola.

Loading

Skip to content