1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023

ZADANIE I

„Mama, tata, siostra, brat – Rodzina to mój mały świat” – Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

CELE:

· Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i realizacji funkcji wychowawczych,

· Rozumienie konieczności współdziałania z przedszkolem w celu najefektywniejszego przygotowania dziecka do szkoły,

· Umiejętność obserwowania własnego dziecka i poznanie jego możliwości,

· Umiejętność rozpoznawania problemów wychowawczych i rozwojowych dziecka,

· Wyrabianie pozytywnych postaw wychowawczych i rozwojowych dzieci,

· Rozumienie potrzeby angażowania rodziców w życie przedszkola

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

· Podniesienie rangi przedszkola jako placówki opiekuńczo – wychowawczej,

· Właściwe rozumienie roli przedszkola w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym i uświadomienie, że prawidłowy rozwój dziecka wpływa na jego sukcesy,

 · Przełamywanie uprzedzeń do korzystania przez rodziców z porad specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda

L.p.ZADANIAOSOBY ODPOWIEDZIALNETERMIN UWAGI
1Realizacja podczas zajęć tematyki dotyczącej rodziny, zadań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym przedszkola.Nauczyciele wszystkich grupZgodnie z planami miesięcznymi 
2Włączenie rodziców w realizację zadań ujętych w planie pracy przedszkola, miesięcznych planach pracy poprzez przynoszenie rekwizytów np. pamiątki z wakacji, książki, zdjęcie rodzinne itp.Nauczyciele wszystkich grupcały rok 
3Podejmowanie działań promujących rodzinę- udział w imprezach: Święto Rodziny, Dzień babci i dziadkaNauczyciele wszystkich grupZgodnie z harmonogramem 
4Zorganizowanie konkursy plastyczne np. „Ozdoba wielkanocna”Nauczyciele wszystkich grupKwiecień 
5Angażowanie rodziców do aktywnego włączenia się do realizowanych w przedszkolu projektów i innowacji. nauczyciele wszystkich grupcały rok 
6Nawiązanie współpracy z Radą Rodziców i rad grupowych.Nauczycielki poszczególnych grup, dyrektorwrzesień na zebraniu organizacyjnym z rodzicami 
7Konsultacje indywidualne z rodzicami – ustalenie i podanie do wiadomości rodziców terminów. Udzielania indywidualnych porad dotyczących rozwoju dzieci.Nauczycielki poszczególnych grup, dyrektorrok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem 
8Przekazywanie rodzicom wyników z diagnozy wstępnej i końcowej, przekazywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.Nauczyciele wszystkich grupPaździernik,  kwiecień, maj 
9Informowanie rodziców dziecka o objęciu go pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w ramach udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej,Nauczycielki poszczególnych grup, logopeda, rehabilitant, surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, dyrektorzgodnie z procedurą udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
10Organizowanie spotkania z logopedą, surdopedagogiem, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznymdyrektor, logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogicznymrok szkolny 
11Opracowanie planu współpracy z rodzicami z uwzględnieniem zadań zawartych w planie rocznym.Nauczycielki poszczególnych grup, dyrektordyrektor nauczyciele 
12Systematyczne zamieszczanie na tablicach dla rodziców informacji o organizacji pracy przedszkola, grupy, nadchodzących imprezach, uroczystościach, informacji o pracy wychowawczo – dydaktycznej.  Umieszczanie prac plastycznych w szatni.Zespół ds. opieki nad tablicą informacyjną, dyrektorrok szkolny   
13Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola informacji o organizacji przedszkola, imprezach, uroczystościach, wydarzeniach.Zespół do spraw promocji przedszkolarok szkolny   
14Zapoznanie rodziców na zebraniu z obowiązującymi w placówce regulaminami, Statutem przedszkola, prawami dziecka,
 z podstawą programową itp.
Nauczycielki poszczególnych grupSierpień -zebranie rodziców 
15Zapraszanie rodziców do pomocy w organizację imprez
 i uroczystości
Nauczycielki poszczególnych grup dyrektorrok szkolny   
16Angażowanie rodziców w organizowane na terenie przedszkola  zbiorki, akcje charytatywne np.:   zbieramy zakrętki, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska  organizacja akcji charytatywnej – sprzątanie świataZnaki Nadziei- sadzimy żonkile dla dzieci przebywających w hospicjumzbieramy kasztany itp.Nauczycielki poszczególnych grup, dyrektor         rok szkolny

 
17Udzielanie pomocy rodzicom dotkniętych problemami niekorzystnie wpływającymi na codzienne życie – współpraca z GOPS, Sąd   – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.Nauczycielki poszczególnych grup, dyrektorrok szkolny   
18Zorganizowanie spotkania z panią psycholog z PPP z Pszczyny, pogadanka dla rodziców i nauczycieli– kształtowanie umiejętności wychowawczych, rozpoznawanie zagrożeń, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, sposoby wzmacniania odporności psychicznej dzieciDyrektorW ramach Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz wspomagania w realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej PPP Pszcyna 

ZADANIE II

„Z przyrodą za pan brat” -Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez bezpośrednią obserwację, działanie.

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

CELE:

  • Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo- ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie
  • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt
  • Rozbudzanie wrażliwości na problemy środowiska i odpowiedzialności za jego stan.
  • Poznawanie sposobów ochrony środowiska, podstawowych pojęć ekologicznych

PRZEWIDYWANE EFEKTY

  • Pogłębiają wiadomości dzieci na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
  • Kształtują podstawy zasad ochrony przyrody
  • Kształtują poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
L.p.ZADANIAOSOBY ODPOWIEDZIALNETERMIN UWAGI
1Realizacja podstawy programowej. Ujęcie działań ekologicznych i kształtowania postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne w miesięcznych planach pracy,Nauczyciele wszystkich grupZgodnie z planami miesięcznymi 
2Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w różnych porach roku w toku bezpośredniej obserwacji w czasie spacerów i wycieczek: -propagowanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.Nauczyciele wszystkich grupcały rok 
3Rozwijanie właściwego stosunku do zwierząt poprzez: –  udział w co miesięcznych spotkaniach z psem w czasie zajęć z  dogoterapii, – prowadzenie systematycznego dokarmiania ptaków zimą. – włączenie się w akcję zbierania kasztanów, żołędzi dla zagrody żubrów w Pszczynie, – zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt w potrzebie na rzecz Fundacji “Zwierzęca Arkadia”.Nauczyciele wszystkich grupcały rok 
4Organizowanie obchodów „Dnia Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Pierwszy Dzień Jesieni, Zimy, Wiosny, Lata”Nauczyciele wszystkich grupzgodnie z harmonogramem 
5Urządzanie w sali kącików przyrody, prowadzenie hodowli roślin, obserwacji. Prowadzenie okresowej obserwacji pogody.Nauczyciele wszystkich grupcały rok 
6Udział w konkursach, projektach wewnętrznych, zewnętrznych propagujących ekologiczny styl życia.Nauczyciele wszystkich grupCały rok 
7Udział w ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” cały rok 
8Zorganizowanie zbiórki zużytych baterii, starych telefonów, makulatury, nakrętek. Prowadzenie segregacji śmieci w salach.Nauczyciele wszystkich grup  
9Nawiązanie współpracy z instytucjami realizującymi zadania z obszaru edukacji ekologicznej,Nauczycielki poszczególnych grup, dyrektorwedług potrzeb 
10Włączenie rodziców i przedstawicieli instytucji zewnętrznych w realizację działań na rzecz ochrony środowiska naturalnegoNauczyciele wszystkich grupwedług potrzeb 
11Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne.Nauczyciele wszystkich grupcały rok 

Loading